Bộ chíp Intel® Core™ i5-3470

Bộ chíp Intel® Core™ i5-3470

6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz

Thiết yếu Bộ chíp Intel® Core™ i5-3470

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý Bộ chíp Intel® Core™ i5-3470

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

Bảo mật & độ tin cậy

Tùy chọn hỗ trợ khác cho Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 (6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)

Trả lời